Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (verder CvK genoemd) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 

Deze verantwoordelijkheid is door de kerkenraad gedelegeerd aan het CvK. De kerkenraad blijft eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het CvK bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het CvK, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken

De leden van het CvK hebben als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door:

 • •het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 
 • •het zorg dragen voor de geldwerving (o.a. kerkbalans en collectes); 
 • •het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 
 • •de verhuur van (gedeelten van) de kerkgebouwen;
 • •het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
 • •het beheren van de financiën van de gemeente; 
 • •het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever; 
 • •het (digitaal) bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek; 
 • •het beheren van de archieven van de gemeente;
 • •het bijhouden van de ledenadministratie;
 • •het uitbrengen van het kerkblad en het beheer van de website.

Redactie en administratie kerkblad.

 

Het kerkblad verschijnt 10 keer per jaar, dat in is iedere maand met uizondering van het blad voor juli/augustus en december/januari. In het kerkblad staat informatie over de kerkdiensten, kerkenraadsvergaderingen en andere actuele zaken. 

Redactie: Jan de Wolde en ter vervanging bij vakantie / ziekte: Gea van der Laan

Redactie: Vacature

Drukker: EDITOO

Eindredacteur: niet vastgesteld.

Verspreiding kerkblad

Verspreiding van het kerkblad wordt in Valthe e.o. verzorgt door B. Jonkman en 

R. Mones en in Valthermond e.o. door G. Ottens en help(st)ers.